Inhoudsopgave

 • Algemeen
 • Identificatie van de ondernemer
 • Toepassingsgebied
 • Privacybeleid en Disclaimer
 • De overeenkomst
 • Het aanbod
 • Prijzen en aanbiedingen
 • Betaling
 • Levering en levertermijnen
 • Herroepingsrecht
 • Klachtenregeling
 • Overmacht
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Algemeen

Wij stellen uw vertrouwen in KOUSENonline.be enorm op prijs en hechten er daarom dan ook veel belang aan u zo volledig en correct mogelijk te informeren over de wettelijke rechten en plichten die uw bezoek aan en/of aankopen via onze webshop met zich meebrengen.

Wij hopen alvast op een aangename samenwerking!

Identificatie ondernemer:

Beenmode Chris – hierna vernoemd als KOUSENonline.be

Mechelbaan 665
2580 Putte
Belgie

Telefoonnummer: 015/75.28.55
E-mailadres: info@kousenonline.be

Ondernemingsnummer: BE0661.696.386

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aankopen en tot elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en KOUSENonline.be.

Indien er wordt afgeweken van bepaalde voorwaarden vermeld in de Algemene Voorwaarden, kan dit uitsluitend gebeuren indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en bevestigd door KOUSENonline.be. Daarbij blijven wel steeds de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverwijld van kracht.

KOUSENonline.be kan de bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

Privacybeleid en Disclaimer

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op KOUSENonline.be

Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, gepubliceerd op Kousenonline.be

De overeenkomst

Een overeenkomst wordt gesloten van zodra de consument een bestelling plaatst bij KOUSENonline.be. Hierbij bevestigt de consument kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van KOUSENonline.be.

KOUSENonline.be behoudt zich het recht, zonder voorafgaande opgave van reden, een bestelling te weigeren en/of aanvullende voorwaarden aan een bestelling te binden. In dit geval verbindt KOUSENonline.be zich ertoe dit binnen de 48 uur na ontvangst van de bestelling mede te delen.

Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleurafwijkingen kunnen niet uitgesloten worden vermits de monitorinstellingen alsdusdanig bepalend zijn voor weergave op het scherm van de consument.

KOUSENonline.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Mochten deze zich voordoen stelt KOUSENonline.be alles in het werk dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Alle aanbiedingen op KOUSENonline.be zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt. Seizoensproducten worden aangekocht in beperktere voorraad. Standaardartikelen worden met regelmaat aangevuld. KOUSENonline.be doet zijn uiterste best de beschikbaarhied per product correct te tonen. Mocht het om een onvoorziene reden toch blijken dat het bestelde artikel niet (langer) op voorraad is of de levertijd langer is dan voorzien, informeren wij de consument zo snel mogelijk en kan hij/zij beslissen de bestelling al dan niet te annuleren.

KOUSENonline.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Prijzen en aanbiedingen

De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW en exclusief verzend- en handelingskosten.
KOUSENonline.be behoudt zich het recht om de tarieven tussentijds te wijzigen.

Betaling [aanpassen aan uiteindelijke betaalmethoden]

Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden.
Indien de betaling 8 dagen na het plaatsen van de bestelling nog niet ontvangen is, behoudt KOUSENonline.be zich het recht, zonder voorafgaandelijke verwittiging de bestelling te annuleren.

Betalingen kunnen uitgevoerd worden via overschrijving, Bancontact, Kredietkaart (VISA, Mastercard)

Levering en levertermijnen

Levering wordt pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

De verzendingen gebeuren via Bpost.

Voor België: Bestellingen vanaf €45 worden gratis verzonden. Voor bestellingen onder de €45 bedraagt de verzendkosten €5 .

Voor Nederland: Bestellingen vanaf €60 worden gratis verzonden. Voor bestellingen onder de €60 bedraagt de verzendkost van €8 aan.

Bestellingen kunnen na bevestiging van KOUSENonline.be eventueel gratis afgehaald worden op één van onze markten of in onze magazijnen te Mechelbaan 665, 2580 Putte, België.

Het risico wordt overgedragen aan de consument vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de consument het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.

De levertermijn bedraagt max 72uur  te rekenen vanaf de dag dat we uw betaling ontvangen hebben. Deze levertermijn is louter indicatief en is aldus geenszins bindend in hoofde van KOUSENonline.be.

Indien een deel van de bestelling niet binnen de vooropgestelde termijn leverbaar is, brengt KOUSENonline.be de consument hier onmiddellijk van op de hoogte en in onderling overleg zal er overeengekomen worden om over te gaan tot deellevering hetzij uitgestelde levering van de volledige bestelling.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om afstand te doen van de koop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt dient het goed door de consument in haar geheel, in ongeschonden en ongebruikte staat, in originele verpakking en voorzien van de originele labels en etiketten terug te sturen zoals beschreven onder de infopagina “ruilen en retourneren”.

De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

De kost van de goederen zal KOUSENonline.be zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de uitdrukkelijke voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen en goed bevonden werd door KOUSENonline.be.

Volgende terugzendingen zijn ongeldig en worden niet aanvaard door KOUSENonline.be:

 • Goederen waarvan de toestand niet overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van goederen – zoals gebruikelijk is voor het passen in conventionele winkels; De consument is aansprakelijk voor schade door uitgebreider gebruik dan het passen en keuren van het goed;
 • Goederen die niet meer voorzien zijn van hun originele etiketten en labels;
 • Goederen die door de consument beschadigd werden. De consument is aansprakelijk voor schade die hij aangebracht heeft aan het goed;

 

Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 48uur na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend op info@kousenonline.be met als onderwerp duidelijke vermelding "KLACHT" + ordernummer

De bij KOUSENonline.be ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KOUSENonline.be binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Overmacht

KOUSENonline.be is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd : niet nagekomen service van derden (vb. Bpost), brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken.

Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is KOUSENonline.be bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan.

De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van KOUSENonline.be bevoegd.